• Zadzwoń 509 426 977
 • Email biuro@prezent-upominek.pl

WARUNKI WSPÓŁPRACY

 

 

 • 1. ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z podaniem numeru NIP, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz faksu (opcjonalnie), nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Agencji Reklamowej Ważka do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
  2. Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych, należy podać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo do reprezentowania firmy.
  3. Składając zamówienie w Agencji Reklamowej Ważka po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego, Krajowego Rejestru Handlowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.
  4. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, Agencja Reklamowa Ważka rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
  5. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Agencji Reklamowej Ważka, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
  6. Podpisane i odesłanie zamówienie nie może być anulowane.
  7. W okresie przedświątecznym od 1 października danego roku terminy realizacji mogą się wydłużać o kolejne 10-15 dni roboczych.
  8. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i konsekwencji.

 

 • 2. PŁATNOŚCI
  1. Nowi Klienci zobowiązani są do płatności 100% przed dostawą towaru. Po realizacji płatności Klient otrzymuje standardowy 7-dniowy termin płatności lub inny, po wcześniejszym uzgodnieniu.
  2. Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuję fakturę na dostarczony towar.
  3. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Agencję Reklamową Ważka koszty, wynikające z realizacji danego zamówienia.
  4. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Agencja Reklamowa Ważka ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.
  5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kwestii spornej, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
  6. Agencja Reklamowa Ważka ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

 

 • 3. TOWAR I ZDOBIENIE

3.1 Agencja Reklamowa Ważka ze swojej strony zrobi wszystko, aby ilość towaru była równa zamówionej ilości. Ze względu na specyfikę procesu produkcji Agencja Reklamowa Ważka ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuję się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Nadwyżki i odpady produkcyjne z niewielkimi wadami mogą być przekazywane na cele charytatywne bądź sprzedawane na wewnętrznym kiermaszu Agencji Reklamowej Ważka. Na życzenie Zamawiającego Agencja Reklamowa Ważka może dostarczyć towar II gatunku po ustalonej cenie.

3.2 Agencja Reklamowa Ważka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

3.3. Agencja Reklamowa Ważka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyka towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.4 Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem oraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Agencji Reklamowej Ważka będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami według aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

3.5 Wizualizacja jest poglądowa. Może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

 • 4 TRANSPORT

4.1 Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Agencji Reklamowej Ważka niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

4.2 Przyjmując towar od firm przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku, gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisanym w obecności kuriera liście przewozowym oraz na stosownym protokole.

 • 5 REKLAMACJE

5.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Obsługi Klienta Agencji Reklamowej Ważka. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Agencji Reklamowej Ważki w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.
Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane z e zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

5.2 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu Odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem do komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom ( np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa przez Agencję Reklamową Ważka czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Agencja Reklamowa Ważka nie uznaje odstępstw od tej reguły.

 • 6 PRAWA AUTORSKIE

6.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie wykonanych przez Agencję Reklamową Ważka produktów w materiałach reklamowych, stronie www.prezent-upominek.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Agencji Reklamowej Ważka co do jakości druku, haftu, tłoczenia, grawera laserowego. Agencja Reklamowa Ważka ma prawo do umieszczenia w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

6.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

 • POZOSTAŁE WARUNKI

7.1 Złożone u Przedstawiciela Handlowego zamówienie podlega akceptacji przez Agencję Reklamową Ważka i może zostać odrzucone, jeśli jest niezgodne w wewnętrznymi regulacjami Agencji Reklamowej Ważka.

7.2 Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

7.3. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Reklamowej Ważka.